Algemene Voorwaarden GM_Gast WiFi bij Gunters en Meuser B.V., W.F. Weijntjes, Dirk Stam IJzerhandel.


Lees of download onderstaande Algemene Voorwaarden voordat u gebruik maakt van het GM_Gast WiFi netwerk. De Algemene Voorwaarden beschrijven de rechten en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van het GM_Gast WiFi. 

1. Begrippen

1.1 GM_Gast WiFi: de dienst waarbij Eigenaar, de Gebruiker op de locaties van Accesspoints via het Wireless-LAN netwerk toegang verschaft tot het internet.

1.2 Gebruiker: een natuurlijke persoon die van de GM_Gast WiFi gebruik maakt.

1.3 Accesspoint-locaties: Locaties waar een WiFi Accesspoint (= toegangspunt) hangt bij de beschreven BV, opgesomd bij punt 1.5.

1.4 Eigenaar: Gunters en Meuser BV, Postbus 19514, 1000 GM Amsterdam.

1.5 BV: Gunters en Meuser B.V., W.F. Weijntjes, Dirk Stam IJzerhandel, Toolrent B.V. en Klarenbeek en/of een aan haar gelieerde onderneming en rechtsopvolger(s).


2. Toepasselijkheid

2.1 De Algemeen Voorwaarden GM_Gast WiFi zijn van toepassing op het gebruik van de GM_Gast WiFi netwerk.


3. Gebruik van GM_Gast WiFi

3.1 Aan het gebruik van een GM_Gast WiFi zijn geen kosten verbonden.

3.2 De GM_Gast WiFi is bedoeld voor klanten, leveranciers en werknemers van de in punt 1.5 genoemde BV die op het Internet websites/informatie willen opzoeken, e-mails of sociale media berichten willen ophalen, lezen of verzenden.

3.3 Het gebruik van GM_Gast WiFi buiten de locatie is verboden.

3.4 De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan en Eigenaar kan geen garanties geven over het bereik en de kwaliteit van de verbinding, de snelheid en de beschikbaarheid van het netwerk en of er daadwerkelijk een verbinding tussen de apparatuur van de gebruiker en het WiFi netwerk tot stand kan worden gebracht. Eigenaar biedt geen ondersteuning bij het opzetten van een verbinding op apparaten van derden.

3.5 De Gebruiker zal er voor zorgdragen dat geen hinder en/of schade aan andere gebruikers van de GM_Gast WiFi, het internet en het netwerk word veroorzaakt.

3.6 Het is de Gebruiker verboden om via het netwerk:

(a) een device te koppelen dat reageert als een server en/of services aanbiedt op het Internet;

(b) peer-to-peer verbindingen en streaming dataverkeer tot stand te brengen;

(c) spam te verzenden, zoals grote hoeveelheden e-mail berichten te verzenden of te posten op nieuwsgroepen;

(d) virussen, trojan horses, key loggers, ransomware of soortgelijk te verspreiden;

(e) massa mail SPAM te verzenden, waaronder inbegrepen het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail berichten naar één e-mail adres of servers met een specifiek IP-adres;

(f) materiaal van (kinder)pornografische aard, discriminerende en/of racistische uitingen te verspreiden;

(g) personen te stalken of op andere wijze ongewenst te benaderen;

(h) zonder toestemming toegang te verwerven tot andere computers, telefoons of computersystemen;

(i) inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden;

(j) de GM_Gast WiFi geheel of gedeeltelijk aan derden ter beschikking te stellen dan wel op enigerlei wijze te (laten) gebruiken voor het commercieel aanbieden van diensten aan derden.

3.7 Eigenaar registreert surfgedrag en blokkeert websites, indien deze naar haar mening in strijd zijn met de goede zeden en/of de openbare orde.

3.8 Eigenaar houdt zich te allen tijde het recht voor om de verbinding te verbreken.


4. Garantie & aansprakelijkheid

4.1 Het gebruik van de GM_Gast WiFi is voor eigen risico van de Gebruiker.

4.2 Het dataverkeer via het netwerk geschiedt onversleuteld en kan dus door derden (ongemerkt) worden geregistreerd of anderszins waargenomen of opgeslagen. Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onbevoegde kennisname door derden van het dataverkeer.

4.3 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de bescherming van zijn apparatuur en de daarop aanwezige software/bestanden.

4.4 Eigenaar is nimmer aansprakelijk voor eventuele uitval van het internet of netwerk en/of verlies van data of derving van inkomsten door technische of andere storingen.

4.5 Eigenaar is nimmer aansprakelijk voor (in-)directe schade als gevolg van het gebruik van een GM_Gast WiFi van Eigenaar.

4.6 Eigenaar is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor diensten van derden waar de Gebruiker zich middels een GM_Gast WiFi toegang tot verschaft.

4.7 De Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade die Eigenaar lijdt als gevolg van het handelen of nalaten in strijd met de onderhavige bepalingen en zal Eigenaar vrijwaren voor aanspraken van derden jegens Eigenaar als gevolg hiervan.


5. Privacy

5.1 Persoonsgegevens van de Gebruiker worden niet opgeslagen bij de Eigenaar zelf.

5.2 Navigatie gegevens van de Gebruiker worden door de Eigenaar wel opgeslagen voor een duur van Maximaal een maand. Gegevens worden alleen ter beschikking gesteld aan Politie of Openbaar Ministerie als daartoe uitdrukkelijk verzoek is gedaan volgens de Wet op de Privacy.


6. Buitengebruikstelling

6.1 Indien de Gebruiker deze Algemene Voorwaarden niet naleeft, is Eigenaar gerechtigd de gebruiker zonder voorafgaande ingebrekestelling uit te sluiten dan wel af te sluiten van het netwerk.

6.2 Eigenaar is gerechtigd om het netwerk dan wel een GM_Gast WiFi om haar moverende redenen per direct te beëindigen.

6.3 Eigenaar heeft het recht het draadloos netwerk op ieder moment te deactiveren voor onderhoud.


7. Overig

7.1 Eigenaar is gerechtigd haar rechten en verplichtingen ten aanzien van een GM_Gast WiFi over te dragen aan een derde.

7.2 Deze Algemene Voorwaarden kunnen op ieder moment door Eigenaar worden gewijzigd.

7.3 Op deze Algemene Voorwaarden en voor het gebruik van het GM_Gast WiFi, is het Nederlands recht van toepassing.

Oktober 2016